WÓJT GMINY TRAWNIKI

mgr Damian Daniel Baj

tel: 81 58 56 042

pok.11

Wójt jako kierownik Urzędu zapewnia warunki do sprawnej jego pracy oraz prawidłowego funkcjonowania, szczególnie poprzez:

 • reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
 • prowadzenie bieżących spraw gminy,
 • podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników urzędu,
 • zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne urzędu oraz jego pracowników,
 • koordynowanie działalności komórek organizacyjnych urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 • rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 • czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań urzędu,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 • upoważnianie pracowników urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • przyjmowanie oświadczeń majątkowych od osób zobowiązanych do ich złożenia,
 • ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników urzędu czynności kancelaryjnych,
 • podejmowanie czynności należących do kompetencji wójta w sprawach nie cierpiących zwłoki ,związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 • prowadzenie gospodarki finansowej gminy,
 • ogłaszanie uchwał Rady Gminy w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i RIO,
 • wykonywanie uchwał Rady Gminy i przedkładanie sprawozdań na sesjach Rady Gminy z wykonania uchwał,
 • reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym ,a także przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej ,
 • gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami urzędu,
 • podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla wójta przez przepisy i regulamin oraz uchwały Rady

SEKRETARZ GMINY TRAWNIKI

mgr Anna Pasieczna

tel.: 081 58 56 747

Sekretarz Gminy – zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz zabezpiecza prawidłową organizację pracy bieżącej w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

 • opracowanie projektu zmian Regulaminu;
 • przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;
 • wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych;
 • koordynacja i nadzór nad zakupem środków trwałych dla Urzędu;
 • zapewnienie zgodności wydawania decyzji i działania biura z obowiązującymi przepisami prawa;
 • organizacja pracy biura i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne;
 • organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi gminy;
 • nadzorowanie przestrzegania zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli;
 • zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy;
 • prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr;
 • wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta.

SKARBNIK GMINY TRAWNIKI

mgr Arkadiusz Kołacz

tel.: 081 58 56 046

pok. 8

Do zadań Skarbnika Gminy – głównego księgowego budżetu należy w szczególności:

 • wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;
 • kontrasygnata czynności prawnych mogących powodować powstanie zobowiązań pieniężnych i ustalenie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;
 • nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy;
 • współdziałanie w opracowaniu budżetu;
 • współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej;
 • prowadzenie księgowości i ewidencji majątku gminy;
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad referatem finansowo-podatkowym;
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń i uprawnień wójta;

SKŁAD RADY GMINY

Kadencja 2024-2029

Przewodniczący Rady Gminy Trawniki

Damian Kowalczyk

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Trawniki

Agnieszka Pasieczna

Członek Rady Gminy Trawniki

Rafał Banach

Agnieszka Beczkalska

Marianna Dębicka

Paweł Hojoł

Łukasz Kiełbasa

Beata Łukaszuk

Anna Marzęda

Iwona Mucha

Wojciech Pasieczny

Bartłomiej Pomorski

Łukasz Suryś

Konrad Tarczyluk

Tomasz Zieliński

SKŁAD RADY GMINY

Kadencja 2018-2023

Przewodniczący Rady Gminy Trawniki

Damian Kowalczyk

Członek Rady Gminy Trawniki

Rafał Banach

Sławomir Bartocha

Agnieszka Beczkalska

Marianna Dębicka

Mieczysław Drygała

Paweł Hojoł

Beata Łukaszuk

Iwona Mucha

Agnieszka Pasieczna

Alicja Pitucha

Bartłomiej Pomorski

Aneta Terlecka

Jerzy Zachary

Tomasz Zieliński