Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)  jest jednym

z siedmiu programów operacyjnych, które służą realizacji Narodowego Planu

Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 (NPR/PWW).

ZPORR rozwija cele, określając priorytety i kierunki polityki regionalnej państwa

w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Realizacja tej polityki

w ramach ZPORR, jest współfinansowana ze środków Funduszy Strukturalnych.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego realizuje piątą oś

rozwojową Narodowego Planu Rozwoju 2004- 2006 (NPR),przyjętego przez

Radę Ministrów w dniu 14 stycznia 2003 r. zatytułowaną ,,Wzmocnienie potencjału

rozwojowego regionówi przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów”

oraz czwartą oś Podstaw Wsparcia Wspólnoty „Poprawa warunkówdla rozwoju

regionalnego, w tym dla rozwoju obszarów wiejskich”. ZPORR zarządzany jest

na poziomie krajowym, jednakże jegowdrażanie w dużej mierze odbywa się

na poziomie regionalnym.

 

 


Budowa drogi gminnej Nr 2267018 /005730L/ 
w Kolonii Trawniki (Akacjowa) od km 0+000 do km 1+267,8.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 
3 – Rozwój lokalny, Działania 3.1. Obszary wiejskie.

 
Wartość projektu ogółem wynosi: 564 254,39 PLN, z tego wydatki 
kwalifikowane 564 254,39 PLN, w tym dofinansowanie 
z EFRR 65 624,83 PLN (12%). Budowę zakończono w 2006 roku. 
Głównym Wykonawcą robót było: Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo – Mostowych w Lublinie S.A. 
Prace zostały wykonane dobrze i w terminie określonym umową.
   
 

Budowa drogi gminnej Nr 2267011/005724L/

w miejscow. Siostrzytów – Bonów od km 0+000 do km 1+359,23.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu

3 – Rozwój lokalny, Działania 3.1. Obszary wiejskie.

 

Wartość projektu ogółem wynosi: 662 865,91 PLN, z tego wydatki

kwalifikowane 662 743,91 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR

67 317,17 PLN (10%).

Budowę zakończono w 2006 roku.

Głównym Wykonawcą robót było: Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo – Mostowych w Lublinie S.A.

Prace zostały wykonane dobrze i w terminie określonym umową.