Od 1 stycznia 2017 r. zmianie uległy stawki opłat za śmieci

 

 

Od 1 stycznia 2017 r. zmianie uległy stawki opłat za śmieci


W dniu 8 grudnia 2016 roku  Rada Gminy Trawniki podjęła nową uchwałę
NR XVI/90/16 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (dz. Urz. Woj. Lub z 2016r., poz. 5389) zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2017 roku obowiązują następujące stawki opłat za odpady komunalne:

- 8,00 zł  miesięcznie za osobę, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane
w sposób
selektywny,

-16,00 zł miesięcznie za osobę, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane
w sposób
nieselektywny.

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się
z koniecznością składania nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości.

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty oraz ilości osób według ostatniej złożonej deklaracji.


Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości uiszcza bez wezwania płatne z dołu z częstotliwością co dwa miesiące w terminach:

1) styczeń, luty - do 15 marca,

2) marzec, kwiecień - do 15 maja,

3) maj, czerwiec - do 15 lipca,

4) lipiec, sierpień - do 15 września,

5) wrzesień, październik - do 15 listopada,

6) listopad, grudzień - do 15 stycznia.Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Trawniki nr 97 8689 0007 2000 0293 2000 0190 lub u inkasenta (sołtysa).