Programy

Regionalny Program Operacyjny

Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia,

Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska,

Kategoria III: Bezpieczeństwo ekologiczne

 

Gmina Trawniki ponownie złożyła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 wniosek pn.

Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Trawniki”. 

Wniosek złożono na kwotę 478.586,00 zł, dofinansowanie wynosi 406.798,10 zł (85%).

W dniu 08.11.2012 roku podpisano umowę pomiędzy Województwem Lubelskim, a Gminą Trawniki.

Głównym celem projektu jest zapobieganie degradacji środowiska naturalnego w wyniku awarii i

katastrofo charakterze ekologicznym.

Do osiągnięcia tego celu przyczyni się między innymi zakup dwóch lekkich samochodów

ratowniczo – gaśniczychz funkcją ratownictwa ekologicznego (zakup samochodów objęty

przedmiotowym projektem).

W ramach projektu zakupione zostanie także podstawowe wyposażenie strażackie.


Całkowita wartość projektu wyniosła 510.366,44 zł, kwota dofinansowania z EFRR 406.798,09 zł.

 

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…