Programy

Regionalny Program Operacyjny

Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia,

Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska,

Kategoria I: Gospodarka wodno-ściekowa

Gmina Trawniki złożyła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 wniosek pn.

Budowa OŚ Trawniki Kolonia i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trawniki i Trawniki Kolonia Etap 1 oraz Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trawniki i Trawniki Kolonia. Etap II zadanie 2”. 

Wartość wniosku ogółem wynosi 16 910 661,80 zł, koszty kwalifikowane wynoszą 14 692 026,60 zł, wnioskowane dofinansowanie wynosi 9 027 058 69 zł (62,90%).

W dniu 16.08.2011 roku podpisano umowę pomiędzy  Województwem Lubelskim, a Gminą Trawniki.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i warunków życia mieszkańców.

Cele szczegółowe obejmują dalszą rozbudowę i uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej poprzez doposażenie mieszkańców Gminy Trawniki, podmiotów gospodarczych i użytkowników obiektów użyteczności publicznej oraz przebywających na obszarze przedsięwzięcia mieszkańców z innych miast w infrastrukturę techniczną umożliwiającą:

- zapewnienie mieszkańcom Gminy Trawniki odpowiedniej ilości i jakości wody do picia odpowiadającej standardom określonym w Dyrektywie UE i prawodawstwie polskim,

- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych wytwarzanych na terenie miejscowości Trawniki i Trawniki Kolonia poprzez przyłączenie do nowobudowanej sieci kanalizacji 585 gospodarstw, co przełoży się na osiągnięcie wskaźnika pokrycia na poziomie ok. 40 %. Ścieki ze skanalizowanych obszarów kierowane będą do oczyszczalni ścieków, która zapewni efekt ekologiczny na poziomie powyżej 90% redukcji BZT5.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…