Aktualności

 

Opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości


Podziału nieruchomości można dokonać jeśli jest on zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z wnioskiem o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości może wystąpić jej właściciel, a w przypadku współwłasności - wszyscy współwłaściciele.Wymagane dokumenty :

1. Wypełniony i podpisany wniosek –(przykładowy wzór wniosku -link )

2. Kopia dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.

3. Wypis z rejestru gruntów.

4. Kopia mapy ewidencyjnej.

5. Wstępny projekt podziału nieruchomości – po 1 egz. dla każdej ze stron i 1 egz. dla organu.


Opłaty:

Zwolnione z opłaty na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy Trawniki, I piętro, pokój nr 9


Termin i sposób załatwienia sprawy:

W sprawie wydaje się opinię w formie postanowienia w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Zażalenie na postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Trawniki w terminie 7 dni od daty doręczenia.


Jednostka odpowiedzialna/kontakt w sprawie:

Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 13, tel 81-5857037.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…