Aktualności

Zameldowanie na pobyt stały


Wymagane wnioski: zgłoszenie pobytu stałego (odrębny dla każdej osoby meldującej się - również dla dziecka)


Wymagane załączniki:

- zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego (nie dotyczy osoby dokonującej zameldowania z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu),
- pełnomocnictwo w przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika.


Dokumenty do wglądu

- dowód osobisty lub odpis skrócony aktu urodzenia osoby niepełnoletniej nieposiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość,
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, orzeczenie sądu, decyzja administracyjna, umowa cywilnoprawna, przydział lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej - oryginał do wglądu).


Sposób i miejsce składania dokumentów:

Referat Spraw Obywatelskich Pokój nr. 4


Wymagane opłaty: brakTermin złożenia: Najpóźniej w 30 dniu od zamieszkania.


Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie w obecności wnioskodawcy - w przypadku, gdy dane w dokumentach budzą wątpliwości o zameldowaniu bądź odmowie zameldowania orzeka się przez wydanie decyzji administracyjnej.


Tryb odwoławczy: brak


Informacje dodatkowe:

Zameldowania się w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Podczas zameldowania na pobyt stały można dokonać wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, wskazując na formularzu "Zgłoszenie pobytu stałego" adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie.

Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymuje potwierdzenie zameldowania ważne przez okres 2 miesięcy od dnia wystawienia.Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1475).

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…