****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Aktualności

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Komunikacja zbiorowa

Odpady komunalne

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Kontakt

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Aktualności

INFORMACJA DODATEK OSŁONOWY

Szanowni Państwo,

informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy zgodnie z ustawą  z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Przyjmowaniem wniosków i przyznawaniem dodatku osłonowego będzie zajmował się Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach – Dział Wspierania Rodziny.

Wnioski można składać:

> elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP

> tradycyjnie (papierowo)  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trawnikach od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r., wówczas wypłata dodatków będzie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022. Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy stanowi ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z przepisami dodatek przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

  * podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Wpisu źródła grzewczego do centralnego rejestru (CEEB) można  dokonać samodzielnie przez internet na stronie https://ceeb.gov.pl/ posługując się profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym, można także złożyć deklarację o źródle ogrzewania domu papierowo w Urzędzie Gminy Trawniki. (Uwaga – złożenie deklaracji do Urzędu nie powoduje automatycznego wpisu do ewidencji - Urząd Gminy ma obowiązek dokonać wpisu do rejestru w ciągu pół roku od wpływu deklaracji)

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

 Wnioski w formie papierowej dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trawnikach oraz  w Urzędzie Gminy Trawniki. Wniosek można wydrukować samodzielnie ze strony  www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania lub z załącznika do niniejszej informacji.

wzór wniosku o dodatek osłonowy

 

 

 sprot_1.png

 

Więcej informacji pod linkiem

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Trawniki na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2027.
 8. Uchwalenie budżetu gminy na 2022 rok:
 • odczytanie projektu uchwały budżetowej;
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie;
 • odczytanie opinii komisji właściwej ds. budżetu oraz pozostałych komisji stałych Rady Gminy;
 • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
 • głosowanie nad podjęciem uchwały budżetowej na rok 2022.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
 4. Informacje i wolne wnioski.
 5. Zakończenie obrad.

Transmisja z obrad Rady Gminy Trawniki będzie dostępna pod adresem:
https://ugtrawniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=362&p1=szczegoly&p2=1321985

Archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady  Gminy będzie dostępny pod adresem: https://ugtrawniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=361

 

 

Przewodniczący Rady

Damian Kowalczyk

swieta.png

dzień_wolny_od_pracy.jpg

 

Szanowni Państwo, zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.51.2021 Wójta Gminy Trawniki, 24 grudnia 2021 r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy.

Bez tytułu.png

 

 

Szanowni Państwo, informujemy że zakończyliśmy realizację projektu pnWsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki I, III – dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych.”  oraz Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki I, III – dostawa i montaż kotłów na biomasę.” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.  

W ramach tego samego projektu zainstalowane zostało 88 kotłów na pellet


     Celem projektu było zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przez Gminę Trawniki poprzez wykonanie kotłów na pellet, budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych w budynkach Mieszkańców.

     W ramach projektu zaplanowano i wykonano 88 kotłów na pellet, 225 instalacji fotowoltaicznych oraz 146 instalacji kolektorów słonecznych. Łączna ilość instalacji wynosi 459.

     Celem realizacji tej inwestycji była poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz powietrza Gminy Trawniki. Jakość środowiska zostanie dostosowana do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczynienia się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Dodatkowa zdolność wytworzenia energii ze źródeł odnawialnych wyniesie w przybliżeniu: 2,8 MW. Szacujemy, że kolektory słoneczne wygenerują oszczędność energii, która odpowiada rocznemu zużyciu ok. 8.004,83 m3 gazu, szacowany spadek emisji CO2 dla kotłów na biomasę wyniesie około 1439,7 ton. Przewidywany spadek emisji CO 2 ogółem – 1439,7 ton/rok.

     Równorzędnie ważną sprawą są długofalowe oszczędności finansowe dla uczestniczących w projektach Mieszkańców, poprzez ograniczenie rachunków za prąd lub opał.

Bez tytułu.jpg

 

Uprzejmie informujemy, że Gmina Trawniki otrzymała zgodę na realizację dodatkowych instalacji w ramach oszczędności powstałych po przetargach przy realizacji obecnych projektów „Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki I,III”. Do tej pory w 2021 roku udało się zrealizować 88 kotłów na pellet, 225 instalacji fotowoltaicznych oraz 146 instalacji kolektorów słonecznych.

Obecnie, dzięki poczynionym oszczędnościom i uzyskanej zgodzie, planujemy w 2022 roku zamontować u naszych Mieszkańców dodatkowe kotły na pellet. Część miejsc jest zajętych poprzez Mieszkańców, którzy sukcesywnie (według dat zapisu) zapisywali się na listę w trakcie projektu.

Zapraszamy Mieszkańców chętnych do realizacji takiej inwestycji (montażu kotła na pellet) do wypełnienia załączonej ankiety. Uwaga: ze względu  na ograniczoną ilość przewidywanych wolnych miejsc złożenie ankiety nie gwarantuje realizacji inwestycji, przy składaniu ankiet liczy sią data zgłoszenia i możliwość instalacji.

 zdjecie.jpg

 

I. DROGI GMINNE

Urząd Gminy Trawniki

Trawniki 605, 21-044 Trawniki

Wykonawca:
EKOTRAW Sp. z o.o.
Struża-Kolonia 39, 21-044 Trawniki.
tel. 81 58 59 029  –  w godzinach pracy tj. poniedziałek – piątek 700 – 1500

tel. 601 096 117   –  całodobowy dyżur dyspozytorski podczas występowania gwałtownych zjawisk atmosferycznych w godzinach 600 – 2200

Odśnieżanie dróg gminnych będzie odbywać się sukcesywnie, w pierwszej kolejności odśnieżane będą drogi główne przejazdowe, a następnie wewnętrzne.

 

 Urząd Gminy w Trawnikach  informuje, że od dnia 30 listopada do dnia 15 grudnia 2021 r. będzie prowadzić zapisy osób chętnych – właścicieli nieruchomości zamieszkałych na stałe na terenie Gminy Trawniki (z wyłączeniem miejscowości Trawniki i Trawniki Kolonia, Bonów, Struża) do udziału w projekcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Jednocześnie informujemy, że pozostało 8 wolnych miejsc (1 – Pełczyn, 5 – Dorohucza, 2 – Biskupice) jednakże może pojawić się więcej wolnych miejsc.

 Warunkiem koniecznym do udziału w projekcie jest brak jakichkolwiek zobowiązań wobec Gminy z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp.

 Projekt zostanie zrealizowany przez Gminę Trawniki wyłącznie w przypadku pozyskania dofinansowania na ten cel z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Obowiązkowe warunki udziału w projekcie:

 1. Udział w projekcie mogą zadeklarować wyłącznie właściciele (współwłaściciele) nieruchomości stale zamieszkałej, położonej w miejscowościach Gminy Trawniki, z wyjątkiem miejscowości Trawniki i Trawniki Kolonia, które posiadają sieć kanalizacyjną oraz są w tzw. aglomeracji, na którą nie można składać wniosków w ramach PROW.
 2. Całkowity koszt budowy nowoczesnej przydomowej oczyszczalni ścieków wynosi 20 295,00 złotych (w zależności od liczby osób zamieszkałych na danej posesji oraz typu przyjętej przydomowej oczyszczalni ścieków uzależnionego od warunków geologicznych),
 3. Koszt udziału właściciela nieruchomości w budowie przydomowej oczyszczalni ścieków wynosi 36,37% kosztów netto budowy oraz wartość podatku VAT od udziału własnego oraz udzielonej dotacji. Koszt mieszkańca wynosi 5300,00 złotych.
 4. Osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni ścieków powinny złożyć pisemną deklarację, której wzór znajduje się w załączeniu do niniejszej informacji oraz dostępny jest w Urzędzie Gminy Trawniki, pokój 14.
 5. Deklaracje można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2021 r. Deklaracja powinna być złożona przez właściciela nieruchomości.
 6. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków będzie realizowana tylko na działce/działkach podanych w deklaracji i w żadnym wypadku nie może przekroczyć granicy tej działki/działek.
 7. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie będzie realizowana na nieruchomościach, na których nie będzie to możliwe ze względów technicznych.
 8. Deklaracje będą rozpatrywane według kolejności ich składania.
 9. Realizacja instalacji przydomowej oczyszczalnie nastąpi wiosną 2022 roku.

  

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30