Odpady komunalne
  1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z póź. zm.).
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z póź. zm.)
  3. Uchwała Rady Gminy Trawniki z dnia 30 czerwca 2020 r. nr XV/109/2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trawniki.
  4. Uchwała Rady Gminy Trawniki z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/109/2020 Rady Gminy Trawniki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trawniki.
  5. Uchwała nr XI/83/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
  6. Uchwała Rady Gminy Trawniki z dnia 30 czerwca 2020 r. nr XV/111/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trawniki oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  7. Uchwała Rady Gminy Trawniki z dnia 30 kwietnia 2020 r. nr XIV/100/2020 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  8. Uchwała Rady Gminy Trawniki nr XIV/99/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściecieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30