WLROZPORZĄDZENIE NR 16 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 23 czerwca 2021 r.

uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa lubelskiego
Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), zarządza się, co następuje:


 
§ 1. Uchyla się rozporządzenie Nr 8 Wojewody lubelskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2021 r. poz. 1944) zmienione rozporządzeniem Nr 11 Wojewody Lubelskiego z dnia 6 maja 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2021 r. poz. 2100).
 
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie województwa lubelskiego.
 
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
Wojewoda Lubelski Lech Sprawka

 

ROZPORZĄDZENIE NR 16 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 23 czerwca 2021.pdf