Herb element ozdobny

 

Poprawa jakości życia Seniorów to jeden z priorytetów naszych działań, dlatego z ogromną przyjemnością mogę już przekazać Państwu informację, że w imieniu Gminy Trawniki, w dniu 22 kwietnia 2021 r., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020, podpisałem umowę  na kwotę 1 009 213,98 zł na realizację projektu Klub Seniora w Gminie Trawniki. Realizatorem zadania będzie Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach natomiast partnerem Lokalna Grupa Działania Dolina Giełczwi.

Bardzo gorąco dziękuję Dyrektor GOK w Trawnikach - Pani Julicie Tarnogórskiej-Burak oraz Sekretarzowi Gminy - Panu Dariuszowi Kołodziejczykowi za podjęte działania w celu pozyskania projektu i środków na utworzenie i funkcjonowanie Klubu.

W ramach projektu na okres ponad 2 lat zostanie utworzony Klub Seniora przy GOK w Trawnikach. W ramach funkcjonowania Klubu będą realizowane  zajęcia kulturalne, sportowe, edukacyjne, kulinarne, wokalne, florystyczne, komputerowe, szachowe itp. Grupie 42 „Seniorów” udzielana będzie również pomoc psychologiczna i prawna, świadczone będą także usługi asystenckie. Funkcjonowanie Klubu Seniora pozwoli na kształtowanie wśród seniorów nawyków do czynnego, kreatywnego spędzania wolnego czasu, rozwoju nowych umiejętności, nauki radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz dostosowania się do realiów współczesnego świata.

W ramach projektu zrealizowane zostanie także sprawy materialne jak remont części pomieszczeń GOK, zakupione zostanie wyposażenie, meble, urządzenia AGD, sprzęt elektroniczny itp.

Co bardzo ważne, wymienione zakupy, remonty oraz realizacja różnorodnych zajęć i działań na rzecz Seniorów nie obciążą budżetu Gminy Trawniki. Koszty będą pokrywane praktycznie w całości w ramach pozyskanych na ten cel środków Unii Europejskiej. 

 

Damian Daniel Baj

Wójt Gminy Trawniki