Herb element ozdobny

 

Wójt Gminy Trawniki informuje, że prowadzony jest ciągły nabór wniosków na bezpłatne usuwanie płyt azbestowo – cementowych. W 2021 roku przeznaczymy na ten cel kwotę około 15.000 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na:

  • pokrycie kosztów prac demontażu azbestowych płyt z dachów,
  • odbiór odpadów w postaci płyt azbestowo-cementowych zmagazynowanych
    już na posesjach po rozbiórkach dachów w latach poprzednich,
  • transport tych płyt jako odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Po wyborze wykonawcy na obecny rok planujemy, że prace te będą wykonywane w okresie od kwietnia do października 2021 roku.

W pierwszej kolejności zabrane zostaną odpady azbestowe, na które już zostały złożone wnioski w poprzednim okresie.

Zapraszamy Państwa do składania wniosków na usuwanie odpadów azbestowych zlokalizowanych lub zalegających na posesji. Te nowe zgłoszenia, w miarę możliwości finansowych, również będziemy się starali realizować.

Równolegle z działaniami Gminy Trawniki podobny nabór na bezpłatne usuwanie pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych prowadzi Urząd Marszałkowski – informacje o rozpoczęciu V naboru zgłoszeń na usuwanie azbestu zamieściliśmy również na stronie internetowej Gminy Trawniki.

Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać u pracowników Referatu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Trawniki pokój nr 13, 14 tel. (81) 5856741, 5857037.

Zapraszamy do składania wniosków.