Aktualności
Herb element ozdobny

 

Herb element ozdobny

Informujemy, że dnia

24 grudnia 2020(czwartek)

Urząd Gminy Trawniki

będzie nieczynny!!!

Herb element ozdobny

Plakat zawiera informację na temat możliwości zakupu komputera dla dzieci z rodzin rolników.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy znajdziesz na stronie:

Strona www ze szczegółami

Herb element ozdobny

Urząd Gminy Trawniki uprzejmie informuje, że od dnia 5 grudnia 2020 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dorohuczy otwarty  jest w soboty w godz. od 800 do 1400 z wyłączeniem dni świątecznych i wolnych od pracy.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania PSZOK w Dorohuczy

Herb element ozdobny

Z ogromną radością informujemy o uzyskaniu przez Gminę Trawniki dużych środków finansowych, z których skorzystają Wszyscy Mieszkańcy naszej Gminy!!!

 

 

W dniu 25 listopada br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie podpisaliśmy umowę na dofinansowanie projektu pt. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trawniki" w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Projekt dotyczy wymiany wszystkich lamp oświetleniowych na terenie całej Gminy – na terenie wszystkich 11 miejscowości!!!

 obecnie mamy 610 świecących przestarzałych lamp oświetleniowych sodowych, a nawet po części rtęciowych. Nie mamy możliwości sterowania tym oświetleniem.

 projekt jaki napisaliśmy i na który uzyskaliśmy dofinansowanie, to wymiana łącznie 740 lamp (czyli o 130 więcej niż mamy teraz) w technologii LED wraz z modernizacją 47 szaf sterowniczych umożliwiających zdalne sterowanie.

 szacunkowa wartość projektu to 1.681.169 zł, w tym  uzyskamy do 1.161.000  zł dofinansowania,  a dodamy około 500 tys. zł naszych środków. Jednak wkład Gminy zwróci się maksymalnie po 3 latach użytkowania, ponieważ zredukujemy ilość zapotrzebowania na energię o 60-70%.

Inwestycja będzie zrealizowana w 2021 roku i po jej realizacji całkowicie zmieni się jakość oświetlenia w Gminie Trawniki. Dodatkowo, już poza tym projektem, z własnych środków w kilku punktach gminy zrealizujemy dodatkowe oświetlenie – na przykład zamierzamy rozświetlić tak niebezpieczne i użytkowane przez wielu Mieszkańców skrzyżowanie w Pełczynie.

Innym bardzo ważnym dla mnie i z pewnością dla wielu z Mieszkańców efektem, jest efekt ekologiczny. Wymieniając oświetlenie zmniejszymy roczną emisję gazów cieplarnianych o 700 ton, a łącznie z instalacjami fotowoltaiki, solarami i kotłami, zrobimy ogromny krok w kierunku GMINY EKOLOGICZNEJ.

Bardzo, ale to bardzo cieszę się z pozyskanych środków na ten projekt, ponieważ poprawi się komfort i bezpieczeństwo, a także zmniejszymy stałe koszty używania oświetlenia.

 

Z poważaniem

Damian Daniel Baj

Wójt Gminy Trawniki

 

Herb element ozdobny

 

Dokonaliśmy odbiorów wszystkich prac. Postała na nowo ukształtowana płyta boiska, bramki, piłkochwyty, ogrodzenie, wiaty dla kibiców i zawodników, chodniki i dojścia. Większość środków została pozyskana w wyniku współpracy Gminy Trawniki, LKS-u Oleśnia z Lokalną Grupą Działania „Dolina Giełczwi” oraz dzięki  akceptacji projektu przez Urząd Marszałkowski. Koszt przebudowy łącznie z pracami dodatkowymi wyniósł około 440 tys. zł, przy uzyskanym dofinansowaniu na ten cel w kwocie 300 tys. zł

Dziękuję wyżej wymienionym instytucjom i osobom zaangażowanym w realizację projektu. Szczególnie dziękuję za życzliwość i wsparcie merytoryczne P. Agnieszce Rudawskiej – Dyrektor LGD „Dolina Giełczwi”.

Za duże zaangażowanie Działaczom LKS Oleśnia P. Karolowi Marek i P. Piotrowi Wypychowi oraz Sołectwu Oleśniki za początkową decyzję o przeznaczeniu środków na wykonanie projektu przebudowy boiska.

Firmie wykonawczej „Chojnaccy Sp. z o.o. z Wrocławia za profesjonalne wykonanie prac.

Dziękuję Radzie Gminy Trawniki za zrozumienie szansy na pozyskanie środków na ten cel i przeznaczenie wymaganego wkładu do projektu z budżetu Gminy.

Bardzo duże podziękowania składam P. Piotrowi Wójcikowi – kierownikowi Referatu Rozwoju UG Trawniki (na co dzień Mieszkańcowi Oleśnik ;-) za ogromne zaangażowanie w kontaktach z Wykonawcą i ustalaniu trudnych czasem bieżących kwestii.

Dziękuję P. Mirosławowi Dołęga – kierownikowi Referatu Finansowego UG Trawniki za pomoc Stowarzyszeniu LKS Oleśnia w rozliczaniu projektu.

Dziękuję Wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tych prac.

Życzę Ludowemu Klubowi Sportowemu Oleśnia jak również dzieciom  i młodzieży Szkoły Podstawowej w Oleśnikach, którzy będą korzystali z tego obiektu, by stale pogłębiali swoje umiejętności sportowe i osiągali w tej dziedzinie sukcesy!!!

Damian Daniel Baj

Wójt Gminy Trawniki

 

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30