Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi”, działająca na obszarze gmin: Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice i Trawniki, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LSR poprzez „Rozwijanie działalności gospodarczej”.

 

Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowane w dniach od 4 do 18 czerwca 2018 r.

Szczegółowe warunki naboru wniosków nr 7/2018 oraz dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie LGD: strona główna > nabory > nabór 7/2018 AKTUALNY > Ogłoszenie o naborze nr 7/2018.

O pomoc może ubiegać się:

  1. przedsiębiorca będący osobą fizyczną
  • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  • jest pełnoletni,
  • miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do CEiDG znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, tj. gmin Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice i Trawniki – w przypadku, gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.

W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej powyższe warunki powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.

  1. podmiot będący osobą prawną – jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

Ponadto podmiot wnioskujący musi wykazać, że:

  • w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność,
  •  prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo.

 

LGD „Dolina Giełczwi”

ul. Lubelska 77 A, 21-050 Piaski

tel./fax: 81 52 53 012

www.dolinagielczwi.org

 

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…