header
Dożywianie dzieci PDF Drukuj Email
Wielkość czcionki

Dożywianie dzieci

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach informuje, że od dnia 01.08.2017 r. będzie przyjmował wnioski o sfinansowanie dożywiania w placówkach oświatowych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej zamieszkałych na terenie Gminy Trawniki.

Warunkiem przyznania świadczenia niepieniężnego w formie posiłku jest nie przekroczenie kryterium dochodowego w wysokości: 771,00 zł na osobę w rodzinie oraz wystąpienie jednej z przesłanek tj. sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, ochrona macierzyństwa i wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo –wychowawczych w rodzinach niepełnych  i wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców (status uchodźcy), trudności  w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm i narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Informacje są udzielane w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trawnikach, w pokoju nr 1 i 3 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 lub telefonicznie: 517-820-890, 517-820-478.