!Informacje komunalne!

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

 

2012r.

2013r.

2014r.

2015r.

2016r.

2017r.

2018r.

2019r.

2020r.

11,27

20,13

31,5

38,3

 67

 

 

 

 


 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodam inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe [%]

 

2012r.

2013r.

2014r.

2015r.

2016r.

2017r.

2018r.

2019r.

2020r.

100

100

100

100

88,4

 

 

 

 


 

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%]

 

2012r.

2013r.

2014r.

2015r.

2016r.

2017r.

2018r.

2019r.

2020r.

84,91

70,24

54,5

40,2

20,05