!Informacje komunalne!
Informacja dla mieszkańców mających podpisane umowy na odbiór odpadów komunalnych

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391) od dnia 1 lipca 2013 r. śmieci ze wszystkich zamieszkałych nieruchomości będzie odbierać Gmina.

 

Aby prawidłowo wywiązać się z tego zadania zostanie przeprowadzony przetarg i wyłoniony jeden przedsiębiorca odbierający odpady dla całej Gminy.

 

Wszyscy właściciele zamieszkałych nieruchomości powinni do dnia 31 marca 2013 r. wypowiedzieć umowy na wywóz śmieci, aby przestały one obowiązywać od 1 lipca.