!Informacje komunalne!

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) jest zlokalizowany przy składowisku odpadów komunalnych w Dorohuczy. Punkt jest dostępny w soboty w godz. 8.00 - 15.00.

Do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie od osób opłacających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Gminy Trawniki następujące rodzaje odpadów komunalnych pochodzące z gospodarstw domowych umiejscowionych na terenie Gminy Trawniki:

* meble i inne odpady wielkogabarytowe,

* przeterminowane leki,

* zużyte baterie,

* zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

* odpady budowlane i rozbiórkowe,

* zużyte opony (można też pozostawić w punktach wymiany opon),

* odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone (najlepiej kompostować w kompostownikach przydomowych).