!Informacje komunalne!
SEGREGACJA ŚMIECI

SEGREGACJA ŚMIECI

 

 

Mieszkańcy Gminy Trawniki segregując odpady w swoich domach powinni rozdzielać je na pięć frakcji i umieszczać je w workach lub pojemnikach:
SZKŁO - KOLOR ZIELONY


wrzucamy

nie wrzucamy


· butelki i słoiki szklane po napojach i żywności;
· szklane opakowania po kosmetykach

  · szkła tłuczonego, luster i szkła zbrojonego, szyb okiennych,
  szyb samochodowych,
  · ceramiki i porcelany
  · lamp jarzeniowych, zużytych żarówek,
  · szklanych opakowań po lekach, rozpuszczalnikach itp.TWORZYWA SZTUCZNE – KOLOR ŻÓŁTY


wrzucamy

nie wrzucamy

  ·plastikowe butelki (PET),
  ·plastikowe kubki i opakowania po produktach spożywczych,
  ·opakowania plastikowe po art. gospodarstwa domowego
  (płyny, szampony),
  ·folie, woreczki foliowe, reklamówki.
  ·Drobny metal (np. puszki, zakrętki po słoikach, kapsle)
  ·Opakowania wielomateriałowe (np. kartoniki po mleku,
  sokach i napojach)


  · tworzyw piankowych i styropianu,
  · nieopróżnionych opakowań po lekach i farbach, lakierach i
  olejach,
  · worków i pojemników po nawozach sztucznych i środkach
  ochrony roślin,
  · wyrobów z PCV np. płytki, wykładziny;
  · strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych
  · zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznegoPAPIER I TEKTURA – KOLOR NIEBIESKI


wrzucamy

nie wrzucamy

  ·gazety, czasopisma, książki, zeszyty, katalogi, prospekty,
  foldery, papier szkolny i biurowy
  ·torby i worki papierowe,
  ·tekturę i kartony oraz opakowania wykonane z tych
  materiałów,
  · zabrudzonego i tłustego papieru np. z masła, margaryny, 


ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI do worków lub pojemników KOLORU BRĄZOWEGO z napisem BIO

UWAGA!!! W PIERWSZYM RZĘDZIE ODPADKI „BIO” POWINNY BYĆ KOMPOSTOWANE, DOPIERO JAK NIE MA TAKIEJ MOŻLIWOŚCI WTEDY NALEŻY JE ZBIERAĆ DO WORKÓW.

wrzucamy

NIE wrzucamy

·odpadki warzywne i owocowe ( w tym obierki itp.)

·fusy po kawie i herbacie (bez saszetek), skorupki jaj

· mięsa, kości zwierząt, odchodów zwierząt

· popiołu, leków

· ziemi i kamieni

ODPADY ZIELONE do worków KOLORU BRĄZOWEGO z napisem BIO ZIELONE

UWAGA!!! W PIERWSZYM RZĘDZIE ODPADY ZIELONE „BIO ZIELONE” POWINNY BYĆ KOMPOSTOWANE, DOPIERO JAK NIE MA TAKIEJ MOŻLIWOŚCI WTEDY NALEŻY JE ZBIERAĆ DO WORKÓW

UWAGA!!! ODPADY ZIELONE ODBIERANE BĘDĄ W MIESIĄCACH CZERWIEC I SIERPIEŃ

wrzucamy

NIE wrzucamy

·zielone części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów

zielonych i ogrodów;

·trawę, liście, drobne gałęzie.

· ziemi, piasku, kamieni.

· całych gałęzi;

· odpadów z czyszczenia ulic i placów oraz popiołu

· odpadów kuchennych ulegających biodegradacji


 


POJEMNIK NA ODPADY ZMIESZANE POZOSTAŁE PO SEGREGACJI

wrzucamy

NIE wrzucamy

odpady pozostałe po segregacji do kolorowych worków

· odpadów komunalnych, które należy zbierać w sposób

selektywny.

· odpadów komunalnych, które mogą być przekazywane

bezpłatnie do punktu selektywnego zbierania odpadów.

POJEMNIK NA POPIÓŁ Z PALENISK DOMOWYCH

wrzucamy ZIMNY POPIÓŁ Z PALENISK DOMOWYCH


 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z POZOSTAŁYMI ODPADAMI

POWSTAŁYMI W GOSPODARSTWIE DOMOWYM

Pozostałe odpady powstałe w gospodarstwach domowych można samodzielnie zawozić do Punktu Selektywnego

Zbierania Odpadów (PSZOK).

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) zlokalizowany przy składowisku odpadów komunalnych

w Dorohuczy.

Do Punktu (PSZOK-u) mieszkańcy Gminy Trawniki płacący za odpady mogą bezpłatnie przywieźć

następujące odpady:

1) meble i inne odpady wielkogabarytowe

2) przeterminowane leki;

3) zużyte baterie

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – (odbiór także trzy razy w roku bezpośrednio spod nieruchomości

zgodnie z harmonogramem) ;

5) odpady budowlane i rozbiórkowe

6) zużyte opony – (można też pozostawić w punktach wymiany opon);

7) odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji

oraz odpady zielone (najlepiej kompostować w kompostownikach przydomowych).