Informacje o projekcie

„Zagospodarowanie parku wraz z obiektami zabytkowymi w Trawnikach”


Nr umowy: 17/09-UDA-RPLU.07.01.00-06-037/09-00-0515

Wartość całkowita/kwota dofinansowania: 800 282,91  / 560 198,03

Projekt „Zagospodarowanie parku wraz z obiektami zabytkowymi w Trawnikach” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa VII: Kultura, Turystyka i współpraca międzynarodowa, Działanie 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt jest zlokalizowany w miejscowości Trawniki (znajduje się w strefie wysokiej atrakcyjności turystycznej wyznaczonej przez Plan Marketingu Turystyki w Województwie Lubelskim na lata 2007-2013), w gminie o tej samej nazwie ulokowanej w powiecie świdnickim, w centralnej części województwa lubelskiego we wschodniej części Polski. Swym zakresem przedmiotowym obejmuje on remont i renowację zabytkowych obiektów kordegardy i kaplicy grobowej w zespole dworsko - parkowym w Trawnikach, a także wyposażenie obiektów w konieczną infrastrukturę służącą realizowaniu celów kulturalnych i turystycznych.  Projekt obejmuje następujący zakres prac:

Modernizacja kaplicy grobowej (roboty budowlano-montażowe, w tym zagospodarowanie terenu przed obiektem).
Modernizacja budynku kordegardy (roboty budowlano-montażowe, w tym zagospodarowanie terenu przed obiektem).
Instalacja monitoringu, przewodnik multimedialny, zakup wyposażenia.

Celem projektu o najszerszej i długoterminowej skali oddziaływania jest poprawa atrakcyjności turystycznej powiatu świdnickiego, gminy Trawniki oraz zwiększenie dostępności do dóbr kultury. Celem bezpośrednim jest zagospodarowanie parku wraz z obiektami zabytkowym w Trawnikach. Jego realizacja doprowadzi do utrzymania i ochrony dziedzictwa kulturowego, stworzenia warunków powszechnej dostępności do obiektów i dóbr kultury oraz obiektów turystycznych, a także rozwoju kompleksowego systemu informacji i promocji kulturalnej i turystycznej. Projekt zakłada zwiększenie liczby turystów na obszarze gminy Trawniki. Wzrośnie też liczba mieszkańców korzystających z infrastruktury kultury oraz ilości kontaktów z tą infrastrukturą.
Realizacja projektu będzie miała bezpośredni wpływ na wzrost zainteresowania kulturą mieszkańców, turystów, środowisk szkolnych, naukowych i kulturotwórczych oraz przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności gminy Trawniki. Zainteresowanie turystów oraz rozwój gałęzi turystycznej w regionie wpłynie również na możliwość tworzenia nowych podmiotów gospodarczych w tym sektorze, co z kolei przyczyni się do zmniejszenia stopy bezrobocia, a w końcowym etapie do poprawy konkurencyjności regionu.
 
 Po naciśnięciu linka nastąpi uruchomienie strony w nowym oknie.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Podniesienie kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Trawniki.

Więcej…

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…