Programy


 

Regionalny Program Operacyjny

Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia,

Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska,

Kategoria III: Bezpieczeństwo ekologiczne

 

Gmina Trawniki złożyła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 wniosek pn.

Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Trawniki”. 

Wniosek opiewał na 843.685,86 zł, dofinansowanie wynosi 717.132,98 zł (85%).

Po pozytywnej ocenie wniosek decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego

został wybrany do dofinansowania.  W dniu 17.02.2010 roku podpisano umowę pomiędzy

Województwem Lubelskim, a Gminą Trawniki. Głównym celem projektu jest zapobieganie

degradacji środowiska naturalnego w wyniku awarii i katastrof o charakterze ekologicznym.

Osiągnięcie tego celu związane jest z zakupem nowoczesnego pojazdu ratowniczo gaśniczego

z napędem terenowym 4x4 z funkcją ratownictwa ekologicznego.