Sekretarz Gminy

mgr Dariusz Kołodziejczyk

tel.: (081) 58 56 747
 

Zadania Sekretarza
Sekretarz Gminy - zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz zabezpiecza prawidłową organizację pracy bieżącej w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

·         opracowanie projektu zmian Regulaminu;

·         przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;

·         wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych;

·         koordynacja i nadzór nad zakupem środków trwałych dla Urzędu;

·         zapewnienie zgodności wydawania decyzji i działania biura z obowiązującymi przepisami prawa;

·         organizacja pracy biura i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne;

·         organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi gminy;

·         nadzorowanie przestrzegania zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli;

·         zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego,obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy;

·         prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr;

·         wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta;

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30