SARS-CoV-2

Instrukcja dotycząca wsparcia osób przebywających w domach pomocy społecznej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

 W celu minimalizacji możliwości wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa
SARS-CoV-2 w domach pomocy społecznej należy:

 • uniemożliwić wstęp na teren obiektów domów osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności;
 • bezwzględnie przestrzegać zasad higieny osobistej mieszkańców domów oraz personelu z wykorzystaniem środków dezynfekujących i środków ochrony osobistej;
 • monitorować stan zdrowia personelu oraz bezwzględne nie dopuszczać do przychodzenia do pracy pracowników wykazujących objawy przeziębienia lub grypy;
 • organizować w sposób szczególny życie zbiorowe osób przebywających w placówkach poprzez ograniczenie wzajemnego kontaktu oraz unikanie spotkań grupowych;
 • gwarantować ciągłość usług na poziomie obowiązującego standardu z uwzględnieniem zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego;
 • w przypadku problemów z zapewnieniem ciągłości w świadczeniu opieki, spowodowanych brakiem personelu do świadczenia usług w domu, oddelegować na wniosek organu prowadzącego jednostki samorządu terytorialnego pracowników dziennych ośrodków wsparcia z terenu tej jst, których działalność została zawieszona, na podstawie polecenia wojewody, wydanego zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
 • w przypadku problemów z zapewnieniem ciągłości w świadczeniu opieki, spowodowanych brakiem personelu zespołu terapeutyczno – opiekuńczego oddelegować do realizacji zadań pozostałych pracowników zatrudnionych w domu;
 • stosować właściwe postępowanie z osobami podejrzanymi o zakażenie oraz pozostawać w stałym kontakcie z lokalnymi służbami sanitarno-epidemiologicznymi;
 • bezwzględnie przestrzegać procedur i zaleceń wydanych przez odpowiednie służby i organy państwa.

 W sytuacji podejrzenia u osoby przebywającej w placówce wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 należy:

 • powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną, skontaktować się z najbliższym szpitalem zakaźnym lub zadzwonić na infolinię NFZ: 800 190 590,
 • bezzwłocznie odizolować osobę z objawami od innych osób przebywających w placówce a następnie:
 • w przypadku zalecenia przeprowadzenia badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 należy oczekiwać na transport medyczny z zachowaniem bezwzględnego reżimu sanitarnego lub
 • w przypadku zalecenia kwarantanny bezzwłocznie odizolować osobę w specjalnie przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

W przypadku objęcia kwarantanną wszystkich osób przebywających w placówce należy wykorzystać zalecenia, o jakich mowa w „Instrukcji pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych kwarantanną”.

Przypominamy o konieczności bezwzględnego przestrzegania procedur i zaleceń wydanych przez odpowiednie służby i organy państwa. Niezwykle istotne jest również stosowanie właściwego postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie oraz pozostawanie w stałym kontakcie z lokalnymi służbami sanitarno-epidemiologicznymi.

 Instrukcja pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych kwarantanną

 1. SANEPID – zgodnie z procedurą kwalifikuje osobę do objęcia kwarantanną i przekazuje informację do lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej weryfikuje czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej;
 3. Ośrodki Pomocy Społecznej otrzymają od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) spis organizacji wraz z kontaktami, które zadeklarowały pomoc żywnościową:

                       - FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI,

                       - POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ,

                       - POLSKI CZERWONY KRZYŻ,

                       - CARITAS,

                       - STOWARZYSZENIE ODRA- NIEMEN;

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej kontaktuje się z jedną z wyżej wymienionych organizacji i przekazuje informacje o zapotrzebowaniu na konkretne produkty;
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje wykaz jednostek ochotniczje straży pożarnej (OSP), Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) i Policji wraz z kontaktami od MRPiPS;
 3. Ośrodek Pomocy Społecznej kontaktuje się z miejscową jednostką OSP, WOT lub Policji skąd odebrać żywność i w jakie miejsce należy ją dostarczyć.

 Jednostki OSP będące w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym zostaną przeszkolone przez Państwową Straż Pożarną w zakresie procedur postępowania i wyposażone w sprzęt zabezpieczający.

Wojska Obrony Terytorialnej są przeszkolone i wyposażone w odpowiedni sprzęt.

 Instrukcja pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych kwarantanną;

  Instrukcja dotycząca realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

 W celu minimalizacji możliwości wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa
SARS-CoV-2 przy realizacji usług opiekuńczych należy:

 • specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczyć w sytuacji bezwzględnej konieczności;
 • usługi opiekuńcze świadczyć w szczególności osobom samotnym lub w rodzinie, której członkowie ze względu na wiek i stan zdrowia nie są w stanie zapewnić odpowiedniej pomocy w codziennym funkcjonowaniu;
 • świadczyć usługi opiekuńcze poprzez wykonywanie podstawowych, niezbędnych czynności np. zaopatrywanie osób w podstawowe produkty żywnościowe i higieniczne, wykupowanie niezbędnych leków, środków opatrunkowych oraz dostarczanie ciepłego posiłku, bez konieczności kontaktu z osobą, której świadczy się usługi;
 • monitorować stan zdrowia osób świadczących usługi oraz bezwzględnie nie dopuszczać do świadczenia usług opiekuńczych osób wykazujących objawy przeziębienia lub grypy;
 • monitorować bieżącą sytuację zdrowotną i bytową podopiecznych objętych usługami, np. poprzez kontakt telefoniczny;
 • bezwzględnie przestrzegać zasad higieny osobistej przez osoby świadczące usługi opiekuńcze, z wykorzystaniem środków dezynfekujących i środków ochrony osobistej;
 • usługi świadczyć z uwzględnieniem zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz bezwzględnego przestrzegania procedur i zaleceń wydanych przez odpowiednie służby i organy państwa.

 

W sytuacji podejrzenia u osoby, u której świadczone są usługi opiekuńcze, wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 należy:

 • powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną, skontaktować się z najbliższym szpitalem zakaźnym lub zadzwonić na infolinię NFZ: 800 190 590

a następnie:

 • w przypadku zalecenia przeprowadzenia badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 należy oczekiwać na transport medyczny z zachowaniem bezwzględnego reżimu sanitarnego.

 Przypominamy o konieczności bezwzględnego przestrzegania procedur i zaleceń wydanych przez odpowiednie służby i organy państwa. Niezwykle istotne jest również stosowanie właściwego postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie oraz pozostawanie w stałym kontakcie z lokalnymi służbami sanitarno-epidemiologicznymi.

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…