Ogłoszenia

W związku z zainteresowaniem stowarzyszeń i innych organizacji programem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą "Groby i cmentarze wojenne w kraju" informuję o możliwości aplikowania do dnia 29 marca 2019 r. do tego programu.

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/groby-i-cmentarze-wojenne-w-kraju.php

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego); organizacje pozarządowe; jednostki samorządu terytorialnego; uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne; kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne. W naborze do programu jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 2 wnioski. Program realizowany jest wyłącznie w trybie 1-rocznym. Wnioski należy składać z wykorzystaniem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta.
Szczegółowy zakres kwalifikujących się zadań, limity finansowe warunkujące uzyskanie dofinansowania, wykaz kosztów kwalifikowanych, kryteria oceny wniosków oraz pozostałe wymogi warunkujące udział w tegorocznym naborze określa regulamin. Regulamin oraz pozostałe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej MKiDN, pod wyżej podanym linkiem.

z up. Wojewody Lubelskiego
Lucjan Osiecki
Kierownik Oddziału
Skarbu Państwa i Gospodarki
Nieruchomościami

UWAGA!!!

Na portalu Systemu Informacji Przestrzennej nie zostały ujęte zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzone uchwałami Rady Gminy Trawniki z dnia 18.10.2018 r. o numerach:

- XXX/169/18 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 4941) http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2018/4941/akt.pdf

- XXX/170/18 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 4942) http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2018/4942/akt.pdf

- XXX/171/18 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 5259) http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2018/5259/akt.pdf

- V/27/2019 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019r. poz. 2558) http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2019/2558/akt.pdf

Link do Systemu Informacji Przestrzennej MPZP Trawniki- link

Informacja z wyborów Sołtysów w poszczególnych Sołectwach Gminy Trawniki

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…