O G Ł O S Z E N I E
Rada Gminy Trawniki  zwraca  się z prośbą  o zgłaszanie  do dnia 30 czerwca 2019 roku, kandydatów na ławników  sądowych na kadencję  2020 – 2023.

Stosownie do art. 162  ustawy z dnia 27  lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych  (t.j.  Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.),  kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011  r., nr 121, poz. 693), do której załącza się dokumenty, o których mowa w art. 162 § 2 - 4 w.c. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj.:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia,
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku
o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Wzór karty stanowi załącznik do ogłoszenia,  udostępnia się go również nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy Trawniki pokój nr 17. Dostępny jest także w Biuletynie Informacji Publicznej  na stronie podmiotowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Prezes Sądu Okręgowo  w Lublinie pismem znak Adm-0150-12/19 z dnia 8 maja 2019 r. wniósł o wybranie 1 ławnika na kadencję 2020 - 2023 do Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, w tym  0 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Informacje w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów  udzielane są w Urzędzie Gminy Trawniki (pokój nr 17), tel. 81  58 56 033.

Załącznik:
1)Wzór karty