INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12
Herb element ozdobny

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW

DOTYCZĄCYCH ROZWIĄZAŃ USPRAWNIAJĄCYCH OBSŁUGĘ RUCHU LOKALNEGO

W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

(m.in. przez teren Gminy Trawniki)

Urząd Gminy Trawniki informuje, że na stronie GDDKiA oddział Lublin zamieszczone zostały materiały dotyczące budowy drogi ekspresowej S12 w tym wizualizacja oraz plany orientacyjne i sytuacyjne, które dość dokładnie wskazują przebieg planowanej trasy oraz rozwiązania technologiczne dojazdów do posesji oraz pól uprawnych.

Ponadto GDDKiA umieściła informację o możliwości zgłaszania uwag dotyczących rozwiązań usprawniających obsługę ruchu lokalnego (np. sposobu dojazdu do pól i nieruchomości wzdłuż korytarza projektowanej drogi) w terminie do dnia 29.01.2021 r.

Link do informacji GDDKiA i materiałów oraz wzoru wniosku:

Informacja ze strony GDDKIA: Działania informacyjne ws. budowy S12 Piaski-Dorohusk

Wniosek do odcinka 1 Piaski Wschód - węzeł Dorohucza

Plany orientacyjne i sytuacyjne: Piaski Wschód - węzeł Dorohucza

Jednocześnie wyjaśniamy, że konsultowane materiały dotyczące przebiegu trasy S12 zostały udostępnione wyłącznie na stronie internetowej GDDKiA i nie były przekazywane do Urzędu Gminy Trawniki do publicznego wglądu.  Jednocześnie informujemy, że zgodnie z informacją zawartą we wniosku udostępnionym na stronie GDDKiA wnioski można składać również za pośrednictwem Urzędu Gminy Trawniki (co z Urzędem nie było uzgadniane). Zebrane w terminie do 25.01.2021 r. wnioski zostaną przekazane do GDDKiA w terminie do 29.01.2021 r.

Herb element ozdobny

W związku z pojawieniem się w mediach wizualizacji planowanej drogi ekspresowej S12 od miejscowości Piaski w kierunku Chełma oraz informacjami, że mieszkańcy mogą wnioskować o rozwiązania usprawniające obsługę ruchu lokalnego informujemy, że Urząd Gminy Trawniki nie otrzymał informacji czy są  prowadzone przez  Generalną  Dyrekcję Dróg Krajowych  i Autostrad konsultacje z mieszkańcami gmin, przez które ma przebiegać planowana trasa S12, w tym z mieszkańcami Gminy Trawniki.

Urząd Gminy Trawniki kilkukrotnie udzielał odpowiedzi na pisma Firmy TPF Sp z o.o. z Warszawy – opracowującej koncepcję programową budowy drogi w zakresie:

  • potwierdzania, które drogi gminne kolidują lub znajdują się w sąsiedztwie planowanej drogi S12 (pisma z listopada 2019 i marca 2020 roku);
  • opinii w sprawie usytuowania ekranów akustycznych, gdzie wskazaliśmy konieczność postawienia ekranów w pobliżu zabudowy mieszkaniowej w miejscowościach Struża, Biskupice, Pełczyn i Dorohucza (pisma z listopada 2019 i grudnia 2019 roku)
  • uzgodnienia w sprawie przecinających się z S12 dróg gminnych oraz w sprawie dróg serwisowych. Podkreśliliśmy ponownie konieczność budowy ekranów akustycznych oraz wnieśliśmy o zaprojektowanie dróg serwisowych w całości ASFALTOWYCH, ponieważ wstępna koncepcja przewiduje wybudowanie części serwisówek z kruszywa. Wnieśliśmy również o budowę przystanków autobusowych. (pismo z listopada 2020 roku)

O wszystkich podejmowanych działaniach udzielana była szeroka informacja na kilku sesjach Rady Gminy Trawniki – archiwalne nagrania z sesji dostępne online na stronie BIP Urzędu.

            W dniu 3 marca 2020 roku Urząd Gminy Trawniki zwrócił się do GDDKiA Oddział w Lublinie o udostępnienie dokumentacji projektowej drogi ekspresowej S12 na potrzeby poprawnego wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W dniu 3 kwietnia do Urzędu wpłynęło pismo z GDDKiA wraz z elektroniczną wersją, która jak poinformowano zawiera plan orientacyjny przebiegu S12. W piśmie od Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad zastrzeżono również, że „przedmiotowe materiały zostają wydane wyłącznie w celu poprawnego opracowania ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i NIE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTYWANE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE przy innych sprawach, a także udostępniane innym podmiotom niezwiązanym z procesem tworzenia przedmiotowego prawa miejscowego”.

Podsumowując, na obecną chwilę Urząd Gminy nie posiada wiedzy czy GDDKiA prowadzi konsultacje wprost z mieszkańcami gminy. Ponadto w imieniu i interesie Naszych Mieszkańców na zapytania w trakcie opracowywania koncepcji wskazywaliśmy najwyższe możliwe parametry w zakresie ekranów akustycznych, dróg gminnych, serwisówek, spraw przystanków itp.  Przebieg ekspresówki (poza początkową analizą kilku wariantów jej przebiegu) był ściśle ustalany przez współpracę firm projektowych na zlecenie GDDKiA i w tym zakresie (przebiegu) Gmina nie była pytana o szczegóły. Według założeń szczegółowe opracowania wykonawcze, dokumentacja i pozwolenia na budowę odcinka S12 mają zostać zrealizowane do końca 2023 roku, co po tym terminie umożliwi rozpoczęcie realizacji samej budowy drogi.

Link do informacji, która pojawiła się w mediach

Pismo z Urzędu Gminy Trawniki do firmy TPF Sp z o.o.

Pismo GDDKiA w sprawie przekazania planów drogi wyłącznie dla potrzeb MPZP.

 

 

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30