Programy

Regionalny Program Operacyjny

Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

Oś Priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna,

Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki,

Kategoria I: Ochrona dziedzictwa kulturowego - projekty lokalne

Gmina Trawniki złożyła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 wniosek pn.

Zagospodarowanie parku wraz z obiektami zabytkowymi w Trawnikach”. 

Wniosek opiewa na 800.282,91 zł, dofinansowanie wynosi 560.198,03 zł (70%).

W dniu 14.07.2011 roku podpisano umowę pomiędzy  Województwem Lubelskim, a Gminą Trawniki która umożliwiła realizację powyższego  projektu.

Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej powiatu świdnickiego, gminy Trawniki oraz zwiększenie dostępności do dóbr kultury.

Celem bezpośrednim jest zagospodarowanie parku wraz z obiektami zabytkowymi w Trawnikach. Natomiast jeśli chodzi o cele szczegółowe to:

- poprawione zostaną niszczejące obiekty zabytkowe,

- zniwelowanie zostaną zagrożenia dla osób korzystających z obiektów zabytkowych,

- zabezpieczony zostanie obiekt zabytkowy przed wandalizmem, pożarem i warunkami atmosferycznymi,

- obiekt zostanie udostępniony zwiedzającym, zwłaszcza młodzieży szkolnej i osobom niepełnosprawnym,

- obiekt zostanie przystosowany na cele turystyczne,

- wykonane zostanie zagospodarowanie terenu wokół obiektów zabytkowych,

- utworzone zostanie miejsce promocji walorów kulturowych Gminy Trawniki,

- stworzona zostanie stała wystawa informacyjna o historii okolic, opisującej najciekawsze okoliczne zabytki,

- promowane będą zabytki przy pomocy nowoczesnych technik elektronicznych (Internetu)

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…