Gmina
Trawniki znane i nieznane
Wycinek 1
 
Wycinek 2

ZABYTKI


 


„Cmentarz przykościelny ”
Biskupice

 


„Cmentarz Żydowski tzw .Baca Góra ”
Biskupice

 

 


 

„ Dworzec Kolejowy Biskupice ”
Struża Kolonia


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

„ Kamienica ”
Biskupice ul. Piłsudskiego 32

 

 


 

„  Kaplica grobowa Popławskich ”
Biskupice – Cmentarz Parafialny

 

 


 

„ Kaplica grobowa Radzimińskich ”
Biskupice – Cmentarz Parafialny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

„ Kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena ”
Biskupice ul. Podwal


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

„ Kościół parafialny pw. św. Stanisława ”
Biskupice


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 

„ Ogrodzenie kościoła z kapliczkami ”
Biskupice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 „Plebania stara ”

Biskupice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „ Dwór w ruinie ”
Dorohucza


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Młyn ”
Dorohucza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Kapliczka przydrożna ”
Oleśniki


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Młyn ”
Oleśniki


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Wiatrak holender podworski ”
Oleśniki


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

„Młyn ”
Siostrzytów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
„Park dworski ”

Siostrzytów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Szkoła obecnie dom ”
Siostrzytów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


„Dwór ”

Struża Kolonia


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


„Park pozostałości ”

Struża Kolonia


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Aleja kasztanowców ”
Trawniki


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Budynek adm. Ob. dom ”
Trawniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

„ Dworzec kolejowy ”
Trawniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „ Kaplica grobowa Łodzia Michalskiego ”
Trawniki


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „ Kordegarda ”
Trawniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „ Pomnik ofiar obozu hitlerowskiego ”
Trawniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

„ Zespół przemysłowy ”
Trawniki

 

 

 

 

 

Gmina Trawniki leży w województwie lubelskim, w powiecie świdnickim, na obszarze 84,16 km2, co stanowi 17,95% powierzchni powiatu.
Jej położenie geograficzne to: 23001’E   51008’N, w strefie granicznej dwóch regionów pierwszego rzędu: Wyżyny Lubelskiej i Polesia Wołyńskiego u ujścia rzek Marianki i Giełczwi do Wieprza. Granica między tymi regionami przebiega w obszarze Gminy lewym zboczem doliny rzeki Wieprz. Północno- zachodnia część Gminy należy do Wyniosłosci Giełczewskiej oraz do Równiny Łuszczowskiej, południowo-wschodnia natomiast, do Obniżenia Dorohuckiego.
Teren Gminy Trawniki graniczy od zachodu z gminą Piaski, od północy z gminą Milejów, od południa z gminami Fajsławice oraz Łopiennik Górny, a od wschodu z gminami Rejowiec Fabryczny i Siedliszcze.

Gmina Trawniki położona jest w malowniczych dolinach rzek Wieprz i Giełczew oraz rzeki Wieprz i kanału Wieprz- Krzna, których bogate walory przyrodnicze i urozmaicone tereny usytuowane w granicach Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego oraz bliska odległość od miejskich aglomeracji stanowią doskonałe warunki do rozwoju rekreacji i
turystyki.

 
Z uwagi na cenne walory przyrodnicze, krajobrazowe i ekologiczne gmina objęta jest ustanowioną „ Strefą Ochrony Ekologicznej Doliny Wieprza”. Przez jej teren przebiega część trasy rowerowej promującej Międzynarodowy Rezerwat Biosfery- Polesie Zachodnie. Warta podkreślenia jest także duża populacja bociana białego, zwłaszcza w Gminie Trawniki. Polska jest najbogatszym miejscem występowania tego ptaka w Europie, w wielu innych krajach stanowiącego już wielką rzadkość.

 
Na terenie naszej gminy wykształciło się wiele zespołów roślin wodnych, szuwarowych i łąkowych. Stanowią one około 45 ha powierzchni Gminy a w ich skład wchodzi kilkanaście rzadkich i chronionych gatunków roślin.
Można tu spotkać szereg gatunków roślin, w tym rośliny wodne: salwinia pływająca, rzęsa garbata, grążel żółty, grzebienie białe, okrężnica bagienna, również rośliny łąkowe: kosaciec syberyjski, czosnek kątowy, storczyk szerokolistny, także rośliny kserotomiczne: miłek wiosenny, zawilec wielokwiatowy: miłek wiosenny, zawilec wielokwiatowy, macierzanka Marschalla, ożanka właściwa oraz rośliny leśne: paprotka zwyczajna, lilia złoto głów, a także relikt z epoki polodowcowej- brzoza niska.
Świat zwierząt reprezentuje tu wiele gatunków ptaków: dziwonia, rycyk, bodziec krwawo dzioby, zimorodek, rybitwa czarna, błotniak stawowy, pustułka oraz duża populacja bociana białego. Wśród ssaków na uwagę zasługują bobry i kilka gatunków nietoperzy.
Stwierdzono tu występowanie 17 gatunków ważek (w tym dwóch gatunków rzadkich), 124 gatunków chrząszczy ( w tym jednego gatunku nigdy w Polsce wcześniej nie notowanego), 8 gatunków płazów, 4 gatunki gadów ( w tym żółw błotny) i 55 gatunków ptaków (w tym derkacz, podróżniczek).

Dogodne warunki siedliskowe rzadkiej flory i fauny stanowi obszar łąk, , zarośli, zabagnień, meandrów i starorzeczy oraz stawów położonych w dolinie  rzeki Giełczew pomiędzy Biskupicami i Pełczynem, a kręty charakter koryta rzeki Giełczew stwarza ciekawy efekt krajobrazowy.
 
Na terenie Gminy występują obszary gleb silnie wyczerpanych ze składników mineralnych, związane jest to z ubytkiem fosforu, potasu przyswajalnego i magnezu. Jakość wód powierzchniowych podlega badaniom w sieci monitoringu krajowego.

 

Nadwieprzański Park Krajobrazowy
Około 150 ha terenu Gminy Trawniki zajmuje Nadwieprzański Park Krajobrazowy, co stanowi 3-4 % powierzchni parku oraz 1,8 % powierzchni Gminy. Jest to niewielki fragment jej północnej części (zachodni kraniec Lasu Siostrzytowskiego). Północna i wschodnia granica parku pokrywa się z granicą miedzy Gminami Trawniki, Milejów i Siedliszcze, a południowa i zachodnia granica biegnie podnóżem krawędzi doliny Wieprza. Otulina Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego zajmuje fragment północno- wschodni terenu Gminy. Na szczególną uwagę zasługuje rezerwat przyrody „Uroczysko Jezioro”’ które leży w obniżeniach śródwydmowych na północny wschód od miejscowości Dorohucza.

Strefy prawnie chronione na terenie Gminy Trawniki:

1. Nadwieprzański Park Krajobrazowy wraz z otuliną.
2. Florystyczny rezerwat przyrody „Uroczysko Jezioro”.
3. Użytki ekologiczne np. Łąki Kępki w Dorohuczy.
4. Zespoły przyrodniczo- krajobrazowe: „Meandry Giełczwi”’ „Dęby w Kolonii
Struża”.
5. Lasy ochronne- wodochronne.
Projektowany zespół przyrodniczo-krajobrazowy Meandry Giełczwi w Biskupicach.

Tę formę ochrony ustanawia się dla zachowania naturalnego krajobrazu. Niewątpliwie to kryterium spełnia odcinek ujścia Giełczwi. Rzeka wytworzyła dziesiątki zakoli i meandrów, przez co jest niesłychanie "pokręcona". W dolinie znajdują się płytkie obniżenia, które z czasem zarastają i ulegają przekształceniu w bagna. Znaczne powierzchnie zajmują podmokłe łąki. Istniejąca mozaika siedlisk przyrodniczych powoduje, że obszar ten stanowi dogodne miejsce do bytowania wielu gatunków zwierząt. Szczególnym bogactwem odznacza się świat trzmieli i motyli. Doskonałe warunki znajdują tutaj ptaki.

KLIMAT
Typ pogody uwarunkowany jest przez masy powietrza: ok. 60% mas polarnych morskich i 30% polarnych kontynentalnych. Powietrze polarnomorski przynosi w lecie ochłodzenie zaś w zimie  ocieplenie, natomiast powietrze kontynentalne w lecie niesie upały, a w zimie spadki temperatur. Wiatr ma tu najczęściej kierunek zachodni.

Mapa Gminy Trawniki

 

 

 "Złota szyszka" dla Pana Jerzego Szpakowskiego Wójta Gminy Trawniki za całokształt pomocy na rzecz  społeczności parafii św. Judy Tadeusza w Dorohuczy. 04.05.2005

 

 "Złota kielnia" w konkursie najlepsza budowa roku 2004 dla Gminy Trawniki

 

"Zielony Laur" dla Gminy Trawniki- Laureat Konkursu PIGE Zielony Laur 2008r

 

Eurolider Województwa Lubelskiego w wydawaniu funduszy unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego. Nagrodę odebrał Jerzy Szpakowski, Wójt gminy Trawniki za zajęcie I miejsca dla Gminy Trawniki za "Poprawę bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Trawniki" Przyspieszenie: 713,8 tys. zł.

Gmina Trawniki jest częścią województwa lubelskiego. W latach powojennych do 1973 roku, była częścią powiatu lubelskiego. Po reformie administracyjnej 1973 roku podlegała bezpośrednio władzom wojewódzkim. Efektem reformy administracyjnej roku 1999 było umieszczenie Gminy Trawniki w strukturach nowopowstałego powiatu świdnickiego.

Teren Gminy Trawniki graniczy od zachodu z gminą Piaski, od północy z gminą Milejów, od południa z gminami Fajsławice oraz Łopiennik Górny, a od wschodu z gminami Rejowiec Fabryczny i Siedliszcze.

LUDNOŚĆ
Na dzień 31. 12. 2009 r. liczba ludności, wg stanu faktycznego miejsca zamieszkania na terenie Gminy wyniosła 9344 osób. Liczba osób na 1 km 2  wynosiła 111 osób. W roku 2009  w Gminie Trawniki odnotowano dodatni przyrost naturalny )liczba urodzeń przewyższyła liczbę zgonów).  Liczba kobiet w 2009 roku wynosiła  4757 natomiast liczba mężczyzn 4587.

 

Analiza ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym.


ROLNICTWO

Powierzchnia Gminy Trawniki wynosi 8 416 ha (84 km2) Znaczną część obszaru Gminy stanowią grunty rolnicze. Użytki rolne zajmują
Gmina posiada charakter rolniczy z przeważającą zabudową jednorodzinną i zagrodową. Jedynie w Trawnikach zlokalizowane jest duże skupisko budynków wielorodzinnych. Znaczną  część  obszaru gminy stanowią grunty rolne. Rolnictwo odgrywa tu  istotną rolę w strukturze gospodarki. Uprawiane są głównie zboża, ziemniaki, warzywa i zioła.

KOMUNIKACJA
Głównymi  czynnikami rozwojowymi Gminy są m. in. korzystna lokalizacja ze względu na bliskie sąsiedztwo granicy wschodniej oraz dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna  pozwalająca na dogodne połączenia ze znaczącymi ośrodkami gospodarczymi województwa. Przez teren gminy przebiega jedna droga krajowa Lublin- Chełm- Dorohusk- Kowel oraz dwie drogi wojewódzkie Głębokie- Trawniki- Fajsławice a także Łucka- Łęczna- Biskupice. Uzupełnieniem systemu komunikacyjnego są drogi o statusie powiatowym oraz gminnym.  Ważna w systemie komunikacji jest międzynarodowa linia kolejowa Lublin – Chełm- Kijów ze stacją w Trawnikach.

TELEKOMUNIKACJA
Łączność na terenie Gminy Trawniki tworzy sieć przewodowa i bezprzewodowa. Głównym operatorem w zakresie telefonii przewodowej jest Telekomunikacja Polska S.A. umożliwiająca także korzystanie z szerokopasmowych połączeń internetowych.
Gmina znajduje się w zasięgu oddziaływania sieci telefonów komórkowych ( ERA, PLUS, ORANGE, PLAY ). Na terenie gminy są zlokalizowane bazy przekaźnikowe tychze sieci.

 

KANALIZACJA
Obecnie  miejscowości skanalizowane to Trawniki i Trawniki Kolonia.

 

PODMIOTY GOSPODARCZE
Na terenie gminy na koniec 2011 roku był zarejestrowanych 311podmiotów gospodarczych.

 

 

Podkategorie

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…