Aktualności

Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku


Informacje zawarte w ewidencji miejscowości, ulic i adresów udostępnia się m.in. w postaci zaświadczeń, na wniosek zainteresowanych stron.


Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku. – (przykładowy wzór wniosku – link)

2. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej

 

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 17 złotych (brak opłaty skarbowej, gdy zaświadczenie wydawane jest w sprawach związanych budownictwem mieszkaniowym).


Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy Trawniki, I piętro, pokój nr 9


Termin i sposób załatwienia sprawy:

W sprawie wydaje się zaświadczenie o numerze porządkowym budynku w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.


Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia..


Jednostka odpowiedzialna/kontakt w sprawie:

Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 13, tel 81-5857037.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…