Aktualności

Zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości


Podziału nieruchomości dokonuje się na podstawie decyzji wójta na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny lub z urzędu. W przypadku gdy nieruchomość jest przedmiotem współwłasności, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli.


Wymagane dokumenty :

1. Wypełniony i podpisany wniosek – (przykładowy wzór wniosku – link )

2. Operat techniczny podziału nieruchomości, przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

3. Mapę z projektem podziału - po 1 egz. dla każdej ze stron.


Opłaty:

Zwolnione z opłaty na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


Miejsce złożenia dokumentów :

Sekretariat Urzędu Gminy Trawniki, I piętro, pokój nr 9


Termin i sposób załatwienia sprawy:

W sprawie wydaje się decyzję zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.


Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt podziału wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Trawniki w terminie 14 dni od daty doręczenia.


Jednostka odpowiedzialna/kontakt w sprawie:

Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 13, Tel 81-5857037.


Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…