Aktualności

Wydawanie dowodu osobistego - utrata


Wymagane wnioski: wniosek o wydanie dowodu osobistego (wydruk dwustronny)


Wymagane załączniki:

- dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 3,50 x 4,50 cm odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem i zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
- na żadanie organu - do wniosku dołącza się dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego (poświadczenie obywatelstwa polskiego lub kserokopia ważnego paszportu polskiego poświadczona notarialnie).


Dokumenty do wglądu: dokumenty umożliwiające ustalenie tożsamości (prawo jazdy, legitymacja szkolna, paszport).


Sposób i miejsce składania dokumentów:

Referat Spraw Obywatelskich pokój nr 4


Wymagane opłaty: brak


Termin złożenia: osoba która utraciła dowód osobisty obowiązana jest wystapić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu.


Termin załatwienia sprawy: 1 miesiąc - w uzasadnionych przypadkach termin może zostać wydłużony.


Tryb odwoławczy: od decyzji Wójta Gminy Trawniki przysługuje odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Informacje dodatkowe:

Złożenie wniosku i odbiór dowodu osobistego musi nastąpić osobiście.

W szczególnych przypadkach, w których osoba nie może stawić się w urzędzie z powodu kalectwa lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, organ może dokonać określonej czynności w miejscu pobytu danej osoby (np. przyjęcie wzoru podpisu lub dostarczenie dowodu).

Osoby w wieku 13-18 lat ubiegające się o dowód osobisty składają wniosek w obecności swojego rodzica lub opiekuna prawnego, który również podpisuje wniosek.

Małoletni przed ukończeniem 13 roku życia składają wniosek w obecności obojga rodziców (opiekunów prawnych) na ich uzasadniony wniosek.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy (dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności; dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej).

Odpisy skrócone aktów urodzeń i małżeństw wydawane do dowodów osobistych są zwolnione z opłaty skarbowej.

Do wniosku o ponowne wydanie dowodu osobistego nie załącza się odpisów aktów stanu cywilnego jeżeli dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie.

Dowód osobisty jest ważny przez 10 lat od daty jego wystawienia.

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia jest ważny przez 5 lat od daty jego wystawienia.

Dowód osobisty wystawiony osobie, która ukończyła 65 rok życia jest ważny na czas nieoznaczony jeżeli osoba ta zwróciła się o wydanie dowodu osobistego z takim terminem ważności.

Kto uchyla się od obowiązku posiadania dowodu osobistego, zatrzymuje cudzy dowód osobisty, nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego, podlega karze ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo karze grzywny.

Informacje dotyczące wydania dowodu osobistego uzyskać można pod numerami telefonów:
81 585-67-45


Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2009 r. Nr 47, poz. 384).

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…