Aktualności

Zgłaszanie utraty dowodu osobistego


Dokumenty do wglądu: dokumenty umożliwiające ustalenie tożsamości (prawo jazdy, legitymacja szkolna, paszport).


Sposób i miejsce składania dokumentów:

Referat Spraw Obywatelskich pokój nr 4


Wymagane opłaty: brak


Termin złożenia: niezwłocznie.


Termin załatwienia sprawy: Od ręki.


Informacje dodatkowe

Osoba, która utraciła dowód osobisty jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu placówkę konsularną. Organy te wydają zaświadczenie ważne do czasu wydania nowego dokumentu oraz powiadamiają organ, który wydał dowód osobisty w celu unieważnienia dokumentu.

Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty, a w przypadku osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych odpowiednio - rodzica lub opiekuna prawnego ustanowionego przez sąd w najbliższym organie gminy lub placówce konsularnej.

W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, zawiadomienia może dokonać pełnomocnik, po okazaniu pisemnego pełnomocnictwa udzielonego do zawiadomienia o utracie dowodu osobistego.

W razie znalezienia własnego dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony, należy niezwłocznie zwrócić go organowi, który wydał ten dokument.

Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej.

Informacje dotyczące zgłoszenia utraty dowodu osobistego uzyskać można pod numerami telefonów:
81 585-67-45


Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2009 r. Nr 47, poz. 384).

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…