Aktualności

Wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych


Wymagane wnioski: wniosek o wydanie zaświadczenia z akt dowodów osobistych


Wymagane załączniki: dowód uiszczenia opłaty skarbowej.


Dokumenty do wglądu: dowód osobisty.


Sposób i miejsce składania dokumentów:

Referat Spraw Obywatelskich pokój nr 4


Wymagane opłaty:

Opłata skarbowa wynosi:
- za wydanie zaświadczenia - 17 zł,
- za poświadczenie kserokopii strony z akt dowodów osobistych 5 zł od każdej rozpoczętej strony.

Wpłat dokonuje się na konto:
Urząd Gminy Trawniki

Spółdzielczy Bank Powiatowy Piaski o/ Trawniki

31 8689 0007 2000 0293 2000 0020


Wpłat można dokonać również za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej bądź osobiście w Banku Spółdzielczym.Termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.


Tryb odwoławczy: od decyzji Wójta Gminy Trawniki przysługuje odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Informacje dodatkowe

1. Wnioskodawca w sprawie wydania zaświadczenia zgłasza sie osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Wnioskodawca musi udokumentować swój interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia.


Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…