Aktualności

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 3 miesięcy


Wymagane wnioski: brak


Wymagane załączniki: brak


Dokumenty do wglądu:

- wiza lub dokument podróży albo karta pobytu,
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, orzeczenie sądu, decyzja administracyjna, umowa cywilnoprawna, przydział lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej - oryginał do wglądu).


Sposób i miejsce składania dokumentów:

Referat Spraw Obywatelskich pokój nr 4


Wymagane opłaty: brak


Termin złożenia: Najpóźniej w 4. dniu od zamieszkania.


Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie w obecności wnioskodawcy - w przypadku, gdy dane w dokumentach budzą wątpliwości o zameldowaniu bądź odmowie zameldowania orzeka się przez wydanie decyzji administracyjnej.


Tryb odwoławczy: brak


Informacje dodatkowe:


Obowiązek zameldowania na pobyt czasowy do 3 miesięcy nie dotyczy obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej i członka jego rodziny niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz cudzoziemca, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.

Zameldowania na pobyt czasowy do 3 miesięcy dokonuje się osobiście, w obecności właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu.

Cudzoziemiec dopełniający obowiązku zameldowania na pobyt czasowy do 3 miesięcy otrzymuje potwierdzenie zameldowania ważne do czasu upływu terminu zameldowania.


Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tekst jednolity - Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1475).

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…