Aktualności

Nowe Przepisy o ewidencji ludności

i dowodach osobistych

 

W dniu 31.12.2012 r. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 07.12.2012 r. Dz. U. poz. 1407, na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego.

 

Powyżej przywołana ustawa spowodowała m.in.:

 

     1. możliwość automatycznego wymeldowania z poprzedniego miejsca przy zameldowaniu w nowym miejscu zamieszkania,

2.      2. możliwość zameldowania się za pośrednictwem pełnomocnika, stosownie do art. 32 kpa,

3.      3. zlikwidowany został obowiązek meldunkowy do 3 miesięcy dla obywateli polskich, obywateli Unii Europejskiej, obywateli państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin zamieszkałych na terenie Polski,

4.       4. wydłużony został termin na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni dla obywateli wskazanych w punkcie 3,

5.       5. zniesione zostały sankcje karne za niedopełnienie obowiązku meldunkowego w stosunku do obywateli państw wskazanych w punkcie 3,

6.       6. zlikwidowany został obowiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów,

7.       7. wydłużony został okres wyjazdów zagranicznych, podlegających zgłoszeniu w organie ewidencyjnym z 3 do 6 miesięcy,

8.       8. odstąpiono od konieczności zgłaszania przy dopełnieniu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu i obowiązku wojskowym oraz przekładania wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej),

9.       9. zlikwidowany został rozdział 7 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych dotyczących obowiązku właścicieli, administratorów, dozorców nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikacji wypełniania obowiązku.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…