Aktualności

Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy


Wymagane wnioski: brak


Wymagane załączniki: brak


Dokumenty do wglądu:

- dowód osobisty lub odpis skrócony aktu urodzenia osoby niepełnoletniej nieposiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość,
- dowód osobisty właściciela lub najemcy lokalu,
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. akt notarialny, umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, przydział lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej - oryginał do wglądu).

 


Sposób i miejsce składania dokumentów:

Referat Spraw Obtwatelskich pokój nr 4


Wymagane opłaty: brak


Termin zgłoszenia: przed upływem czwartej doby od zamieszkania


Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie w obecności wnioskodawcy - w przypadku, gdy dane w dokumentach budzą wątpliwości o zameldowaniu bądź odmowie zameldowania orzeka się przez wydanie decyzji administracyjnej.


Tryb odwoławczy: brak


Informacje dodatkowe:

Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności właściciela lub najemcy lokalu.

W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się zgłoszenia może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba.

Zwalnia się od obowiązku meldunkowego dzieci do lat 7 na okres nieprzekraczający 3 miesięcy oraz osoby przebywające w określonej miejscowości w celach turystyczno-wypoczynkowych poza domem wczasowym lub wypoczynkowym, pensjonatem, hotelem, motelem, domem wycieczkowym, pokojem gościnnym, schroniskiem, campingiem lub strzeżonym polem biwakowym itp., jeżeli ich pobyt nie przekracza 30 dni.


Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1475)

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…