Aktualności

Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z pobytu stałego


Wymagane wnioski: podanie o wymeldowanie z pobytu stałego.


Wymagane załączniki:

- tytuł prawny do lokalu,
- potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.


Dokumenty do wglądu: oryginał tytułu prawnego do lokalu.


Sposób i miejsce składania dokumentów: - osobiście:
Referat Spraw Obywatelskich pokój nr. 4


Wymagane opłaty:

Opłata skarbowa wynosi 10 zł. Wpłat dokonuje się na konto:
Urząd Gminy Trawniki

Spółdzielczy Bank Powiatowy Piaski o/ Trawniki

31 8689 0007 2000 0293 2000 0020


Wpłat można dokonać również za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej bądź osobiście w Banku Spółdzielczym.


Sposób i miejsce odbioru dokumentów: za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.


Termin złożenia: po upływie minimum 3 miesięcy od daty opuszczenia miejsca pobytu stałego.


Termin załatwienia sprawy: 2 miesiące.


Tryb odwoławczy: od decyzji Wójta Gminy Trawniki przysługuje odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Informacje dodatkowe:

W przypadku, gdy strona nie może bezpośrednio brać udziału w postępowaniu może wyznaczyć pełnomocnika. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł. Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej zwolnieni z opłaty skarbowej z tego tytułu są małżonkowie, zstępni, wstępni i rodzeństwo (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

W przypadku rozwodu, separacji, podziału majątku dorobkowego rozwiedzionych małżonków, pozbawienia praw rodzicielskich, ustanowienia rodziny zastępczej (dotyczy małoletnich) należy załączyć wyroki lub postanowienia sądowe, a w przypadku eksmisji z lokalu należy załączyć wyrok o eksmisję, protokół z wykonania eksmisji przez komornika sądowego lub protokół przejęcia lokalu przez administratora.


Czynności powiązane: Wydawanie dowodu osobistego - wymiana


Podstawa prawna: Art. 15 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…