Aktualności

Wymeldowanie z pobytu stałego


Wymagane wnioski: zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałegoWymagane załączniki: brak

Dokumenty do wglądu:

Dowód osobisty lub odpis skrócony aktu urodzenia osoby niepełnoletniej nieposiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość.


Sposób i miejsce składania dokumentów:

Referat Spraw Obywatelskich pokój nr 4


Wymagane opłaty: brak
Termin złożenia: najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie w obecności wnioskodawcy


Tryb odwoławczy: brak


Informacje dodatkowe:

Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie.

Osoba dopełniająca obowiązku wymeldowania z pobytu stałego w dotychczasowym miejscu tego pobytu otrzymuje zaświadczenie o wymeldowaniu.

Czynności powiązane: brak


Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1475)

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…