Aktualności

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 3 miesiące


Wymagane wnioski: zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące (odrębny dla każdej osoby meldującej się - również dla dziecka)


Wymagane załączniki: brak


Dokumenty do wglądu:

- cudzoziemiec przedstawia wizę lub dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu albo zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany,
- obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,
- członek rodziny obywatela UE niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, orzeczenie sądu, decyzja administracyjna, umowa cywilnoprawna, przydział lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej - oryginał do wglądu). 


Sposób i miejsce składania dokumentów:

Referat Spraw Obywatelskich pokój nr 4


Wymagane opłaty: brak


Termin złożenia: Najpóźniej w 4. dniu od zamieszkania (obywatel UE i członek jego rodziny niebędący obywatelem UE - najpóźniej w 30. dniu od zamieszkania).


Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie w obecności wnioskodawcy - w przypadku, gdy dane w dokumentach budzą wątpliwości o zameldowaniu bądź odmowie zameldowania orzeka się przez wydanie decyzji administracyjnej.


Tryb odwoławczy: brak


Informacje dodatkowe:

Zasady meldowania obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej stosuje się do obywateli państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, obywateli Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin.

Zameldowania się w miejscu pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Podczas zameldowania na pobyt czasowy ponad 3 miesiące można dokonać wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, wskazując na formularzu "Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące" adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie.

Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące otrzymuje potwierdzenie zameldowania ważne do czasu upływu terminu zameldowania.


Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tekst jednolity - Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1475).

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…