Aktualności

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego


Wymagane wnioski:  zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego


Wymagane załączniki: brak


Dokumenty do wglądu: paszport lub dokument podróży albo karta pobytu


Sposób i miejsce składania dokumentów:

Referat Spraw Obywatelskich pokój nr 4


Wymagane opłaty: brak


Termin złożenia: najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu


Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie w obecności wnioskodawcy


Tryb odwoławczy: brak


Informacje dodatkowe:

Wymeldowania dokonuje się osobiście. Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązku wymeldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

Formularz meldunkowy należy wydrukować łącznie jako dokument dwustronny w dobrej jakości wydruku.

 


Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tekst jednolity - Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1475).

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…