!Informacje komunalne!

AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE NOWEGO SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

 

  1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2010 z późn,. zm.).

  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 z póź. zm.)

  3. Uchwała Rady Gminy Trawniki z dnia 12 września 2017 r. nr XXII/127/17 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trawniki.

  4. Uchwała Rady Gminy Trawniki z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/127/17 Rady Gminy Trawniki z dnia 12 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trawniki.

  5. Uchwała Rady Gminy Trawniki z dnia 11 października 2017 r. nr XXII/129/17 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

  6. Uchwała nr XI/83/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

  7. Uchwała Rady Gminy Trawniki z dnia 2 czerwca 2016 r. nr XII/72/16 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

  8. Uchwała Rady Gminy Trawniki z dnia 2 czerwca 2016 r. nr XII/70/16w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…