!Informacje komunalne!
Informacja o zmianach systemu odbioru odpadów komunalnych

Szanowni mieszkańcy Gminy Trawniki

Od 1 lipca 2013 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zaczęły obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych w Naszej Gminie.

Firmy odbierające odpady od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, są wyłaniane w konkurencyjnych przetargach.

Wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do uiszczania opłaty za wywóz śmieci.

Rada Gminy dnia 29 listopada 2012 r. uchwaliła wysokość opłaty za wywóz śmieci
w wysokości 12 zł. od osoby. Mieszkańcy segregujący śmieci płacili mniej – 6 zł.

W dniu 8 grudnia 2016 roku  Rada Gminy Trawniki podjęła nową uchwałę
NR XVI/90/16 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (dz. Urz. Woj. Lub z 2016r., poz. 5389) zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

W dniu 30 grudnia 2019 roku  Rada Gminy Trawniki podjęła nową uchwałę nr XI/83/2019 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (dz. Urz. Woj. Lub z 2020r., poz. 305) zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

W związku z powyższym od dnia 1 lutego 2020 roku obowiązują następujące stawki opłat za odpady komunalne:

- 13,00 zł  miesięcznie za osobę, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane
w sposób selektywny,

- 26,00 zł miesięcznie za osobę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się
z koniecznością składania nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości. Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty oraz ilości osób według ostatniej złożonej deklaracji.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości uiszcza bez wezwania płatne z dołu z częstotliwością co dwa miesiące w terminach:

  • styczeń, luty - do 15 marca,

  • marzec, kwiecień - do 15 maja,

  • maj, czerwiec - do 15 lipca,

  • lipiec, sierpień - do 15 września,

  • wrzesień, październik - do 15 listopada,

  • listopad, grudzień - do 15 stycznia.


Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…