Deklaracja zgodności cyfrowej

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Trawniki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.trawniki.pl

Daty publikacji i aktualizacji:

Strona internetowa: www.trawniki.pl opublikowana została przed 23 września 2018 r., jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnych narzędzi do oceny strony:

Test - European Internet Inclusion Initiative (www.checkers.eiii.eu), wynik dla witryny www.trawniki.pl - wynik na dzień 23.09.2020 r.  Many tests failed 82.32 (where 100 is the best)

 - wraz ze zmianami przeprowadzanymi na stronie wynik będzie aktualizowany.

Obecnie trwają pracę nad zwiększeniem możliwości strony pod kątem dostępności cyfrowej.

ASPEKT TECHNICZNY

Witryna jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Na stronie działają domyślne skróty klawiaturowe. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki. Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących. Możliwa jest zmiana wielkości czcionek, przybliżenie za pomocą skrótów domyślnych przeglądarki, wprowadzenie w tryb czytania za pomocą rozszerzeń danych przeglądarek. Posiada wyszukiwarkę, która ułatwia szybkie odnalezienie informacji. Ma stonowane kolory bez jaskrawych wyróżników dzięki czemu opublikowane materiały są czytelne także dla osób słabiej widzących. Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych (smartfony, tablety).

SKRÓTY KLAWISZOWE

Skróty klawiszowe przeglądarki FireFox

Skróty klawiszowe przeglądarki Chrome

Skróty klawiszowe przeglądarki Opera

Skróty klawiszowe przeglądarki Edge

ASPEKT INFORMACYJNY

Witryna Urzędu Gminy Trawniki jest redagowana w taki sposób, aby treści na niej zawarte były dostępne dla każdej zainteresowanej osoby. Teksty pisane są w możliwie najprostszy sposób, a redaktorzy formatują tekst w sposób przejrzysty dla odbiorcy stosując wyróżniki tekstu, punktory itp. Treści dokumentów zamieszczonych dotychczas w serwisie są przeglądane i jeżeli to konieczne zostaną dostosowane do wymogów ustawy.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Informatykiem, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 815856018. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek: Urząd Gminy w Trawnikach, Trawniki 605, 21-044 Trawniki

Do budynku prowadzi 1 wejście, główne od strony ulicy. Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze budynku. W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed wejściem do budynku znajduje się domofon przez który osoba niepełnosprawna może wezwać pracownika urzędu.  Pracownik urzędu po zdefiniowaniu potrzeb osoby niepełnosprawnej realizuje je bąź zawiadamia merytorycznego pracownika Urzędu, który prowadzi dalszą obsługę osoby niepełnosprawnej i służy pomocą w opuszczeniu budynku Urzędu. Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych, osób z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych osób, które zgłaszają taką potrzebę.

Osoby niesłyszące i doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie. Podstawą do zapewnienia usług tłumacza migowego jest dokonanie zgłoszenia do Urzędu . Zgłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem wizyty w Urzędzie na:

ades e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

faksem na nr 815856018

telefonicznie na nr 815856018

Zgłoszenia można również dokonać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Trawniki, Trawniki 605, 21-044 Trawniki

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30