OGŁOSZENIE

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminów uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie z uchwałą nr XIV/100/2020 Rady Gminy Trawniki w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r. poz. 2558 ).

Ustala się, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Trawniki, należy uiszczać bez wezwania z dołu, miesięcznie w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym istniał obowiązek ponoszenia opłaty tj.:

 • za miesiąc styczeń – do 15 lutego danego roku;

 • za miesiąc luty – do 15 marca danego roku;

 • za miesiąc marzec – do 15 kwietnia danego roku;

 • za miesiąc kwiecień – do 15 maja danego roku;

 • za miesiąc maj – do 15 czerwca danego roku;

 • za miesiąc czerwiec – do 15 lipca danego roku;

 • za miesiąc lipiec – do 15 sierpnia danego roku;

 • za miesiąc sierpień – do 15 września danego roku;

 • za miesiąc wrzesień – do 15 października danego roku;

 • za miesiąc październik – do 15 listopada danego roku;

 • za miesiąc listopad – do 15 grudnia danego roku;

 • za miesiąc grudzień – do 15 stycznia roku następnego.

 

Ww. opłatę uiszcza się bez wezwania na:

1) na rachunek bankowy Urzędu Gminy Trawniki nr 97 8689 0007 2000 0293 2000 0190;

2) gotówką u inkasenta.

 

W przypadku braku ww. opłaty po otrzymaniu upomnienia – zostanie wystawiony tytuł wykonawczy, który zostanie skierowany do Urzędu Skarbowego w celu przeprowadzenia egzekucji administracyjnej.

Pierwszym miesiącem za który należy uiszczać opłatę zgodnie z powyższym harmonogramem jest maj 2020 roku.