Aktualności

INFORMACJA

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY URZĘDU GMINY TRAWNIKI

CZĘŚCIOWE OTWARCIE PRZEDSZKOLI

Od dnia 11 maja br. nastąpią częściowe zmiany w pracy Urzędu Gminy Trawniki.

Urząd zostanie otwarty, a obsługa Mieszkańców będzie się odbywała na parterze budynku w nowo uruchomionym Punkcie Obsługi Klienta.

W Punkcie będą załatwiane sprawy lub udzielane wyjaśnienia przez merytorycznych pracowników Urzędu, którzy będą przychodzić do Punktu z poszczególnych pokoi .

W Punkcie Obsługi Klienta dodatkowo uruchomione zostaną terminale płatnicze, gdzie będzie można zapłacić kartami płatniczymi za podatek, odpady czy inne opłaty urzędowe na konta Urzędu Gminy.

Nadal, w przypadku dowodów osobistych, aktów urodzeń lub zgonów, obsługa będzie realizowana w wyznaczonych do tego pokojach na parterze budynku.

Mieszkaniec, chcący skorzystać z usług Urzędu, musi mieć na twarzy maseczkę, przy wejściu zdezynfekować ręce lub posiadać założone rękawiczki oraz zachować odpowiedni odstęp od innych interesantów. Maksymalnie na parterze budynku może przebywać jednocześnie dwóch interesantów.

Zarządzenie w tej sprawie:

https://ugtrawniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1508960

Od dnia 11 maja zniesione zostają częściowo ograniczenia w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Trawniki. Liczba dzieci została ograniczona do maksymalnie 10 dzieci w grupie, zależnie także od wielkości pomieszczeń i innych warunków specyficznych dla pomieszczeń danej szkoły/przedszkola. Obowiązują reżimy sanitarne według wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 z późn. zm.). Według tych wytycznych zasady przyprowadzania/odbierania dzieci oraz ich przebywania w placówce ustalają Dyrektorzy poszczególnych szkół, Rodzice mają obowiązek podporządkować się tym ustaleniom.

W pierwszej kolejności opieką objęte zostaną dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na obecną chwilę, po kontakcie z rodzicami, od 11 maja otworzone zostanie w ograniczonym zakresie Przedszkole w Trawnikach. W innych przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych opieka zostanie uruchomiona zgodnie z zapotrzebowaniem wcześniej zgłoszonym przez Rodziców.

Zarządzenie w tej sprawie:

https://ugtrawniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=73&p1=szczegoly&p2=1508957

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30