Aktualności

W dniu 30 grudnia 2019 roku  Rada Gminy Trawniki podjęła nową uchwałę nr

XI/83/2019 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (dz. Urz. Woj. Lub z 2020r., poz. 305) zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

W związku z powyższym od dnia 1 lutego 2020 roku obowiązują następujące stawki opłat za odpady komunalne:

- 13,00 zł miesięcznie za osobę, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane
w sposób selektywny,

- 26,00 zł miesięcznie za osobę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się
z koniecznością składania nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości. Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty oraz ilości osób według ostatniej złożonej deklaracji.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości uiszcza bez wezwania płatne z dołu z częstotliwością co dwa miesiące w terminach:

1) styczeń, luty - do 15 marca,

2) marzec, kwiecień - do 15 maja,

3) maj, czerwiec - do 15 lipca,

4) lipiec, sierpień - do 15 września,

5) wrzesień, październik - do 15 listopada,

6) listopad, grudzień - do 15 stycznia.

 Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Trawniki nr 97 8689 0007 2000 0293 2000 0190 lub u inkasenta (sołtysa).

Przypominamy także o zasadach segregacji odpadów zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Gminy Trawniki

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…