INFORMACJA O REALIZOWANEJ INWESTYCJI

PN. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TRAWNIKACH”

Inwestycja pn. „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach” będzie realizowana przez gminę Trawniki do 31 grudnia 2021 r. w ramach Osi 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zwiększenie atrakcyjności gminy Trawniki poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynku GOK oraz zastosowanie infrastruktury wykorzystującej OZE.

Zakres prac: docieplenie stropu styropapą, docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji grzewczej C.O, montaż nowego kotła 5 klasy na pellet o mocy 100 kW.

Wartość inwestycji: 1 320 901,09 PLN*
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 834 290,71 PLN*

* koszty przed ogłoszeniem przetargu