Ogłoszenia

 Pomoc żywnościowa - wydawanie skierowań

 


Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach informuje, że od dnia 01.08.2018 r. do dnia 31.08.2018 r. będą wydawane skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD) w Podprogramie 2018. Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej (1268 zł) i dla osoby w rodzinie (1028 zł), przy wystąpieniu co najmniej jednej z przesłanek tj. sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, ochrona macierzyństwa
i wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców (status uchodźcy), trudności  w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm
i narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Szczegółowe informacje będą udzielane w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trawnikach Trawniki 630, w pokoju nr 1 i 3, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 lub telefonicznie pod numerami: 517-820-890, 517-820-478.